Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Enquete over invasieve Exoten (Invasive Aliens). Graag uw aandacht en hulp gevraagd.

E-mail Print PDF

De Europese commissie gaat er van uit dat vreemde exotische (niet inheemse) planten en diersoorten schadelijk kunnen zijn voor het plaatselijke ecologische evenwicht in Europa. Dit is in bepaalde gevallen ook terecht natuurlijk. (o.a. Brulkikkers, roodwang schildpadden).

Niet aanvaardbaar is echter het feit dat de EU overheid om dit te voorkomen ALLE import en handel van exoten wat zij nu “invasive aliens”  noemen gemakkelijkshalve totaal wil verbieden in plaats van er voor te zorgen dat door informatie en sensibilisatie het ontsnappen en vrijlaten van dieren wordt voorkomen. Hiervoor heeft de commissie opnieuw een enquête op het internet geplaatst om  te peilen naar de mening van de Europeanen en op basis hiervan mogelijk nieuwe Europese wetten of richtlijnen uit te vaardigen. Het is onbegrijpelijk en absoluut niet goed te keuren dat deze enquête alleen in het Engels beschikbaar is en hieraan nagenoeg geen ruchtbaarheid wordt gegeven. Dit is te vergelijken met de enquête van 2008 die ook op deze stille manier ongemerkt werd gepubliceerd. Nu zijn we echter tijdig op de hoogte en moeten we hiervan dan ook ten volle gebruik maken om onze stem te laten horen. Wij moeten ter bescherming van onze hobby, dan ook ten allen tijde voorkomen dat er verkeerde besluiten worden genomen en zeker dat er een algemeen verbod komt op de invoer van exoten in Europa. 

U kan hieraan meewerken en iedereen (ook U) moet dan ook absoluut zeker de online enquête op de website van de commissie invullen. Lees echter  eerst de Nederlandstalige handleiding en voorgestelde antwoorden en start pas dan met het invullen aub! – Zoals reeds vermeld bestaat de enquête enkel in het Engels. Daarom hebben we voor uw gemak dan ook een vertaling in het Nederlands gemaakt. Klik onder dit artikel op 'Lees meer' voor een voorgestelde antwoorden-vertaling.

Invullen enquêtehttp://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Voor 12 april In te vullen als burger, organisatie of overheid.

 

 Publieke internet raadpleging 2012 Voorgestelde antwoorden-vertaling

Het voorgestelde antwoord is gemarkeerd in het GROEN en de cursieve tekst in het blauw is de rechtvaardiging.
A. preventie
A.1. Kunnen er beperkingen worden opgelegd voor de handel en invoer van exoten? * (verplicht)
Ik weet het niet

PS. We hebben dit nu al in de EU ( het zwarte lijst principe) en het is de optie die het meest waarschijnlijk voor de Commissie aanvaardbaar is. Argumenteren dat geen beperkingen aanvaardbaar zijn is een optie, maar dit zal waarschijnlijk niet aanvaard worden.

A.2. Als handel en invoer beperkingen worden opgelegd, hoe moeten de dieren van de soorten die reeds in EU aanwezig zijn (in het bezit van) worden behandeld? * (verplicht)
Ik weet het niet
PS. (Antwoord 2) Dit kan resulteren in verplichte inbeslagneming en de mogelijke vernietiging van dieren wat volstrekt onaanvaardbaar is. Bovendien werd er geen rekening gehouden dat een soort invasief kan zijn in één deel van de EU maar niet een andere (bijvoorbeeld roodwang schildpad) dus het zou niet eerlijk zijn [of compatibel met de mensen rechten] om het houden te verbieden (of exemplaren te verwijderen) van houders in gebieden waar de soort geen bedreiging vormt.

Ja, voor alle uitheemse soorten, tenzij het wetenschappelijk is bewezen dat ze onschadelijk zijn (lijst van toegestane soorten)

Ja, maar alleen voor deze uitheemse soorten waarvoor wetenschappelijk bewijs aantoont dat ze schadelijk zijn (lijst van beperkte soorten)

Ja, maar in het algemeen mogen alleen beperkingen worden gelegd op uitheemse soorten waarvoor wetenschappelijk bewezen is dat ze schadelijk zijn voor het milieu (lijst van beperkte soorten) waarbij in bepaalde gevallen (bv eilanden) alle uitheemse soorten kunnen worden beperkt tenzij bewezen wordt dat ze onschadelijk zijn (lijst van toegestane soorten)

Planten moeten worden vernietigd en dieren moeten worden verzameld door de autoriteiten en op een humane manier vernietigd worden

Planten moeten worden vernietigd, maar voor het houden van deze dieren moet onder bepaalde voorwaarden een vergunning verleend worden, (bijvoorbeeld bezwarend beslag, geen fok)

Geen verplichte vernietiging (verwijdering) van dieren, maar burgers moeten worden gewaarschuwd / geïnformeerd dat er voor invasieve uitheemse soorten met beperkingen voor handel en invoer moet verhinderd worden dat ze zich voort planten of zich verspreiden

Nee, handel en invoer beperkingen zijn niet aanvaardbaar
Handel en invoerbeperkingen zijn niet aanvaardbaar, dus geen reacties hier


A.3. Zou u via internet invasieve exoten / uitheemse soorten aankopen? * (verplicht)
Ik weet het niet
PS. Irrelevante vraag, wat het maakt het uit of een dier is gekocht via het internet of niet.
A.4. Moet de vrijlating van uitheemse soorten in het milieu worden beperkt? * (verplicht)
Ik weet het niet
PS. Dit lijkt de meest redelijke reactie.
A.5. Decoratieve planten zijn een belangrijke bron voor ontsnapping van uitheemse soorten in het milieu. Planten kunnen inderdaad gemakkelijk verspreiden via hun zaden. Wat kan gedaan worden om de verspreiding van decoratieve planten uit tuinen te voorkomen voor soorten waarvan de handel niet beperkt is? * (verplicht)
Ik weet het niet
PS. Dit lijkt het meest redelijke en eerlijke antwoord op deze vraag.

Ja, met uitzondering van alle uitheemse soorten waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze onschadelijk zijn (lijst van toegestane soorten)

Ja, met uitzondering van alle uitheemse soorten waarbij wetenschappelijk bewezen is dat ze onschadelijk zijn en daarom een vergunning hebben verkregen

Ja, maar alleen voor deze uitheemse soorten waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze schadelijk zijn (lijst van beperkte soorten)

Ja, maar alleen voor deze uitheemse soorten waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze schadelijk zijn bewezen (lijst van beperkte soorten), waarbij in bepaalde gevallen (bv eilanden) de introductie (vrijlating) in het milieu van alle uitheemse soorten beperkt dient te worden, tenzij wetenschappelijk bewezen is dat ze onschadelijk zijn en toegestaan op basis van een lijst van toegestane soorten of individuele vergunningen

Invoering van een verplicht informatiesysteem om kopers bewust te maken van de mogelijke schadelijkheid van decoratieve planten

Invoering van een informatiesysteem op vrijwillige basis om kopers in kennis te stellen van de mogelijke schadelijkheid van decoratieve planten

Ja
Ja, maar alleen als je betrouwbare informatie hebt over de onschadelijkheid van de soorten
No
Nee, beperkingen uitheemse soorten vrij te laten zijn in de natuur zijn niet aanvaardbaar
Publiek bewustzijn op mogelijke schadelijkheid van decoratieve planten moet voldoende zijn


A.6. Ontsnapt of vrijgelaten huisdieren zijn een ander belangrijk traject van introductie van
uitheemse soorten in het milieu. Wat kan worden gedaan om dit te voorkomen?
*
(verplicht)
Ik weet het niet
De beste boodschap zou moeten zijn, dat het nooit de beste oplossing is, in het beste belang van de huisdieren om ze vrij te laten in de natuur. Het is echter niet zeker hoe dit staat in relatie met katten eigenaars, aangezien katten zonder enige twijfel de meest invasieve en destructieve van alle huisdieren zijn en misschien is dit ook een puntje dat zou moeten aangepakt worden.
A.7. Het ”De vervuiler betaalt” principe is een algemeen aanvaard beginsel voor alle EU- wetgevingen en het zal dan ook voor zover mogelijk in het IAS wetgevingsinstrument opgenomen worden. Hoe kan dit gedaan worden?
Hier hebt u de mogelijkheid om meer dan één reactie aan te vinken
*
(verplicht)
Ik weet het niet
Personen individueel verantwoordelijk stellen lijkt de meest logische oplossing te zijn. Het zou oneerlijk zijn om een hele sector te straffen voor een onverantwoordelijke daad van een individu.
B. voor vroegtijdige waarschuwing en snelle reactie
B.1. Surveillance in de natuur betreffende uitheemse soorten zal doorslaggevend zijn voor het succes van een vroegtijdig waarschuwing en snelle reactie. Hoe kan dit toezicht worden georganiseerd?
Hier hebt u de mogelijkheid om te controleren meer dan een reactie
*
(verplicht)

Nationale onderzoeksinstellingen moeten worden betrokken door hun nationale autoriteiten om bij te dragen aan het toezicht Dit lijkt de meest redelijke reactie.

Introductie van een verplicht label systeem voor dieren. Deze labels moeten informatie verschaffen over de mogelijke gevolgen van het vrijlaten van deze soorten in de natuur en tips over hoe men het risico van ontsnapping kan minimaliseren.

Alleen publieke voorlichtingsprogramma's organiseren om eigenaars van gezelschapsdieren op te voeden (in te lichten) over de gevolgen van vrijlating of het laten ontsnappen deze soorten in de natuur, samen met informatie over het beperken van het risico voor ontsnapping.

Stel de individuele eigenaars (Indien identificeerbaar) van uitheemse soorten persoonlijk verantwoordelijk voor elke schade die door de soort aangericht is door vrijlating of verspreiding in de natuur.

De sectoren die opzettelijk of onopzettelijk uitheemse soorten in het milieu laten ontsnappen, moeten collectief verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die deze soorten veroorzaken ten gevolge van de vrijlating of het uitzetten in het milieu.

Burgers moeten de mogelijkheid krijgen (en moet worden aangemoedigd) observaties te rapporteren, zelfs als ze niet zeker zijn over de soortnaam of niet zeker zijn of het uitheemse soorten betreft.

Nationale autoriteiten moeten worden belast met de uitwerking van het meest geschikte instrument van toezicht in overeenstemming met de behoeften/noden en rekening houdend met de verschillende omstandigheden

Toezicht moet zover mogelijk gekoppeld worden aan de al bestaande monitoring systemen rekening houdende met andere wetgevingen (bv. de Habitat-richtlijn)

Invoering van mechanismen die voorzien in recuperatie van tegoeden om te voorzien in preventie, vroegtijdige waarschuwing en snelle reactie en beheer systemen.

Ik weet het niet


Ik weet het niet
We denken dat dit het meest redelijke antwoord op deze vraag is.
C. Management en restauratie
C.1. Als een invasieve uitheemse soort zich verspreid in het milieu en schade veroorzaakt, moet men dan overgaan tot uitroeiing worden geprobeerd? Alle volgende antwoorden gaan ervan uit dat gewervelde dieren op een humane manier moeten worden behandeld en als uitroeiing niet aan de orde is, beheer moet georganiseerd worden om de soort te behouden en de schade te beperken.
* (verplicht)
Ik weet het niet
Dit lijkt het meest gebalanceerde antwoord.
C.2. Herstel van de werking van het ecosysteem kan bijdragen aan de veerkracht tegen invasieve uitheemse soorten. Moeten middelen worden besteed aan het herstel van het ecosysteem in plaats van op de uitroeiing en het beheer van invasieve uitheemse soorten? * (verplicht)
Ik weet het niet
Beide zijn belangrijk, maar aantoonbaar meer nadruk moet worden geplaatst op ecosysteem restauratie in plaats van zich uitsluitend op invasieve soorten beleid.
B.2. Wat moet er worden gedaan als een nieuwe uitheemse soorten wordt gevonden in het milieu? Alle volgende antwoorden gaan ervan uit dat gewervelde dieren op een humane manier moeten worden behandeld en als uitroeiing niet aan de orde is, beheer moet georganiseerd worden om de soort te behouden en de schade te beperken. *
(verplicht)

Het moet onmiddellijk worden verwijderd in het geval het een soort met handelsbeperkingen is of als er een vermoeden is dat de soort schadelijk zou kunnen worden

Middelen besteden aan herstel van het ecosysteem moeten de voorkeur krijgen op invasieve uitheemse soorten beleid, herstelde ecosystemen zullen dan weerbaarder zijn tegen invasieve uitheemse soorten

Middelen moeten worden besteed aan een invasieve uitheemse soorten beleid in plaats van aan het herstel van het ecosysteem, ecosystemen zonder invasieve uitheemse soorten zullen dan weerbaarder zijn tegen andere verstoringen

Het moet in elke geval onmiddellijk worden verwijderd
Het moet onmiddellijk worden verwijderd alleen in het geval het een soort is met handelsbeperkingen
Men moet overgaan tot uitroeiing tegen elke prijs, behalve indien het fysiek onmogelijk om dit te doen is
Uitroeiing moet worden gebaseerd op een kosten-batenanalyse
Men moet niet overgaan tot uitroeiing.
Beide zijn even belangrijk
G


D. opmerkingen/suggesties
D.1. hebt u verdere opmerkingen of suggesties? (optioneel) (Maximaal 500 karakters)
Belangrijkste punten:
Het is belangrijk dat U dit deel voltooit met uw eigen woorden, maar er zijn enkele belangrijke punten die u moet overwegen:
In dit “opmerkingen gedeelte” geen antwoorden kopiëren maar met uw eigen woorden iets schrijven, anders worden de antwoorden niet als aparte antwoorden aangerekend!!!!
Witte lijsten zijn volstrekt onaanvaardbaar: alle soorten beschouwd als "onschuldig" tenzij bewezen "schuldig".
Ondersteun ALLEEN zwarte lijsten, elke soort die wordt beperkt moet individueel worden genoemd en dit moet berusten op (wetenschappelijk) bewijs of solide bewijs middelen.
Eventuele beperkingen moeten redelijk en afgewogen zijn
Invoer, interne handel en bezit moeten afzonderlijk worden behandeld.
Een verbod op de handel of het bezit moet regionaal en niet EU-breed geïmplementeerd worden.
Enige beperking moet gebaseerd zijn op solide wetenschappelijke gronden, niet op speculatie.
Deze wetgeving moet niet worden gekaapt voor politieke agenda’s (dierenrechten enz.).
TERRA vzw EuArk
Nachtegaalstraat, 24 B-2500 Lier Belgium Stationlei, 78 B-1900 Vilvoorde Belgium
http://www.terravzw.org http://euark.org

 

 

 

 

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 33 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?