Salamanders

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
mp3 download for android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fy.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ff.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fz.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fi.musicdownload descargar mp3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.mp3download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fs.musicdownload descargar mp3

Wetgeving omtrent salamanders

De Nieuwe Wetgeving

Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet Natuurbescherming in. Deze vervangt onder andere de Flora en Fauna- wet. Het grote verschil tussen deze twee wetgevingen is dat de Flora en Fauna- wet sprak over het verbod van het houden in gevangenschap van inheemse diersoorten. De Wet Natuurbescherming spreekt hier niet over. Wel word nog steeds duidelijk gesproken over het vangen van inheemse diersoorten; dit is nog steeds streng verboden. In de nieuwe wet wordt wel gesproken over een grote groep dieren die niet gehouden mogen worden:

Artikel 3.6

1. Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, onder zich te hebben voor verkoop, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden.
2. Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben of te vervoeren.

Echter, in het derde lid van artikel 3.6 wordt gesproken over de voorwaarden van het houden van desbetreffende soorten:

Artikel 3.6

3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in dat lid bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.

Dit houdt in dat de soorten opgenomen in die lijsten gehouden mogen worden, mits je kan aantonen dat deze nakweek zijn. Een overdrachtsverklaring is in deze afdoende.
In deze lijsten is enkel één salamander opgenomen en dat is Triturus cristatus. Over de overige vier in Nederland voorkomende soorten wordt niet gesproken.

De grondwet spreekt vrij duidelijk over zaken als deze:

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 16:

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling

In eenvoudig Nederlands betekend dit:
De overheid kan een burger niet straffen voor zaken die niet in de wet als strafbaar zijn bepaald.

Ondanks dat blijft het iets wat onduidelijk is en zekerheid in zaken als deze is bijzonder prettig. Dit was de reden dat de vereniging contact had met het RVO. Voordat we er vanuit konden gaan dat wij deze wet goed hadden gelezen wilden we bevestiging daarvan. Deze bevestiging heeft lang op zich laten wachten, maar in de laatste week van december 2016 kwam deze dan toch.
Ik citeer:

Onder voorwaarden toegestaan

Vanaf 1 januari mag de inheemse salamander worden gehouden. Wel moet u rekening houden met andere geldende regelgeving omtrent handel en voorwaarden omtrent het houden van dieren, waaronder het bijhouden van een administratie.

De kamsalamander staat op bijlage 2 van het verdrag van Bern, bijlage 2 en 4 van de Habitatrichtlijn.
In de Wet natuurbescherming (Wnb) dat het verboden is dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, onder zich te hebben voor verkoop, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden. En het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben of te vervoeren.
Ook staat in deze wet dat de verboden niet van toepassing zijn als de in de bijlagen genoemde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.
Het verbod op het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende dieren van de soorten alpenwatersalamander, kleine watersalamander, de vinpootsalamander en de vuursalamander staat eveneens aangegeven in artikel 3.10 van de Wnb. Uit het wild afkomstige levende dieren van deze soorten mogen dus sowieso niet onder zich gehouden worden omdat ze niet gevangen mogen worden (hiervoor kan wel ontheffing worden aangevraagd waarbij sprake moet zijn van een specifiek belang zoals onderwijs). Vrijstelling voor het onder zich houden van een uit het wild afkomstig dier is enkel in geval van het vervoeren van een ziek of gewond dier met een dierenambulance en wordt overgedragen aan een daartoe gerechtigde instantie voor opvang en verzorging.
Inheemse salamanders mogen in principe dus onder zich gehouden worden. Let wel; deze uitleg zegt niets over uitheemse soorten, de (internationale) handel in deze soorten of de regelgeving omtrent het (thuis) houden van deze dieren. Daarvoor gelden de regels omtrent CITES of de wet Dieren. Wel staan in de Wnb de regels omtrent het bijhouden van een administratie, zie artikel 3.27 van het besluit natuurbescherming.

Last Updated on Monday, 10 April 2017 10:32  

Inloggen & Registreren

Wie is online?

We have 77 guests online

Polls

wat vinden jullie van de nieuwe site?